Gratis verzending bij bestelling boven de €100

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Hotspot Titanium B.V. gevestigd aan de Liesstraat 6, 4838 GT te Breda;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf producten afneemt van Hotspot Titanium B.V.;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Hotspot Titanium B.V. en de Consument;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst; Website: de website van Hotspot Titanium B.V., te raadplegen via https://www.hotspot-titanium.com en alle bijbehorende subdomeinen;
Webshop: de webwinkel van Hotspot Titanium B.V., te bereiken via de Website;

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden, die voor en/of tijdens het plaatsen van een bestelling op de Website worden getoond en aanvaard, zijn van toepassing op elk aanbod van Hotspot Titanium B.V. middels haar Webshop en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Hotspot Titanium B.V. en de Consument, tenzij en voor zover van (bepalingen uit) deze voorwaarden door voornoemde partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Via de Webshop kunnen bestellingen geplaatst worden voor leveringen in Nederland.
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld, 
op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn de algemene voorwaarden op verzoek van de Consument te allen tijden per e-mail of per post kosteloos op te vragen bij Hotspot Titanium B.V. De contactgegevens van Hotspot Titanium B.V. zijn onderaan de algemene voorwaarden terug te vinden.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Hotspot Titanium B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand doordat de Consument het aanbod van Hotspot Titanium B.V. zoals getoond in haar Webshop aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. De aanvaarding vindt plaats door het plaatsen van een bestelling via de Webshop.
3.2 Hotspot Titanium B.V. kan zich er binnen de wettelijke kaders van vergewissen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan of zal kunnen voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Hotspot Titanium B.V. daar op grond van dit onderzoek goede gronden voor heeft, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.3 Nadat de Consument het aanbod van Hotspot Titanium B.V. heeft aanvaard en de betaling succesvol is verricht op de in de Webshop bepaalde wijze, ontvangt de Consument onverwijld een elektronische ontvangstbevestiging van Hotspot Titanium B.V..

Artikel 4 - Herroepingsrecht

4.1 De Consument kan de Overeenkomst, indien het product nog niet is geïnstalleerd en er ook nog geen afspraak is gemaakt met de installateur, binnen veertien dagen zonder opgave van redenen ontbinden en daarmee afzien van de koop.
4.2 De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, de bestelde producten heeft ontvangen.

Artikel 5 - Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

5.1 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de producten en bijbehorende verpakking. Hij zal de verpakking slechts openen en/of uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Dit betekent dat de producten niet mogen worden aangesloten.
5.2 Mocht de Consument zich hier niet aan houden en is hierdoor sprake van een waardevermindering van het product dan is de Consument hiervoor aansprakelijk. Dit betekent dat de Consument geen recht heeft op (volledige) terugbetaling van de aankoopsom.

Artikel 6 - Uitoefening Herroepingsrecht

6.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door gebruik van het op de Website beschikbare modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige, schriftelijke wijze aan Hotspot Titanium B.V..
6.2 De Consument stuurt het product zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de hiervoor bedoelde melding, retour aan Hotspot Titanium B.V..
6.3 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument. 6.4 De Consument draagt de kosten van het terugzenden van het product in geval van de uitoefening van het Herroepingsrecht.

Artikel 7 - Verplichtingen Hotspot Titanium B.V. bij Herroepingsrecht

7.1 Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, vergoedt Hotspot Titanium B.V. de aankoopsom van het product binnen veertien dagen nadat zij het geretourneerde product heeft ontvangen.
7.2 De terugbetaling wordt verricht met hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere betaalmethode.

Artikel 8 - Levering

8.1 Hotspot Titanium B.V. neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en leveren van bestellingen. 8.2 De op de Website genoemde levertijden zijn indicatief en geven de Consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8.3 Hotspot Titanium B.V. zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar binnen dertig dagen na ontvangst van de bestelling uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Bij onredelijk late levering zonder dat er sprake is van overmacht zoals bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden, heeft de Consument het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hotspot Titanium B.V. zal de aankoopsom van het bestelde product dan terugbetalen, mits het product nog niet is geïnstalleerd.
8.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Hotspot Titanium B.V. kenbaar heeft gemaakt ten tijde van het plaatsen van de bestelling.
8.5 In geval van overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze voorwaarden, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd die de overmacht situatie voortduurt.
8.6 Indien de Consument nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de levering noodzakelijk zijn, is Hotspot Titanium B.V. gerechtigd de bestelling te annuleren.

Artikel 9 - Betaling

9.1 De prijzen zoals genoemd in de Webshop zijn inclusief BTW. De overeengekomen prijs geldt slechts voor de geplaatste bestelling. Hotspot Titanium B.V. heeft het recht om de op de Website vermelde prijzen voor de producten te wijzigen. Dit betekent dat voor eventuele toekomstige bestellingen een andere prijs kan gelden.
9.2 Betaling van bestellingen in de Webshop dienen te worden voldaan middels de aldaar aangegeven betalingsmethode. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Hotspot Titanium B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk een andere betalingstermijn of een andere wijze van betaling is opgenomen.
9.3 De Consument is verplicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Hotspot Titanium B.V. te melden.
9.4 Bezwaren tegen de hoogte van facturen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk door de Consument aan Hotspot Titanium B.V. kenbaar te worden gemaakt. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn komen de Consument ter zake geen rechten meer toe. Tijdig kenbaar gemaakte bezwaren geven de Consument niet het recht haar betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook op te schorten.
9.5 Indien de Consument een factuur niet binnen de in lid 2 genoemde betaaltermijn van veertien dagen betaalt, worden buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht conform de staffel voor Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
9.6 In geval Hotspot Titanium B.V. enig bedrag verschuldigd is aan de Consument is zij gerechtigd dit bedrag te verrekenen met openstaande bedragen die zij van de Consument dient te ontvangen.

Artikel 10 - Garantie

10.1 Hotspot Titanium B.V. garandeert dat de door haar te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
10.2 De onder garantie uit te voeren werkzaamheden zullen uitsluitend tijdens normale werkuren worden verricht.
10.3 Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn defecten die zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud, onachtzaamheid, ongeval en/of normale slijtage.

Artikel 11 - Overmacht

11.1 Hotspot Titanium B.V. is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van omstandigheden die niet aan haar schuld te wijten zijn en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hotspot Titanium B.V. geen invloed kan uitoefenen. Als zodanige oorzaken worden onder meer, doch niet uitsluitend, aangemerkt: werkstaking en uitsluiting, brand, oorlog of oorlogsgevaar, storm of waterschade, epidemie, oproer, rellen of burgeroorlog, transport- of fabricagestoringen of faillissement van haar onder leveranciers.

Artikel 12 - Klachten

12.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of de geleverde producten moeten binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hotspot Titanium B.V..
12.2 Bij Hotspot Titanium B.V. binnen de in artikel 12.1 genoemde termijn ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hotspot Titanium B.V. binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.3 De Consument dient Hotspot Titanium B.V. in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 13 - Klantgegevens

13.1 Hotspot Titanium B.V. beschermt de persoonsgegevens die Consumenten op welke wijze dan ook aan Hotspot Titanium B.V. verstrekken. Verwezen zij hiervoor naar Hotspot Titanium B.V.’s privacy beleid persoonlijke gegevens, welke te raadplegen is via: https://shopnl.hotspot-titanium.com/privacy-policy
13.2 De Consument is verplicht haar klant- en (eventuele) betaalgegevens zoals opgeslagen in het gebruikersaccount voor de Webshop up to date te houden.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Hotspot Titanium B.V. en de Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 14.2 Geschillen tussen Hotspot Titanium B.V. en de Consument worden bij uitsluiting berecht door de Rechtbank te Amsterdam, met dien verstande dat de Consument binnen een maand nadat Hotspot Titanium B.V. zich op dit beding heeft beroepen ook voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kan kiezen.

Artikel 15 - Wijziging algemene voorwaarden

15.1 Hotspot Titanium B.V. is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Dit betekent dat voor volgende bestellingen (ook als die middels hetzelfde gebruikersaccount worden geplaatst) andere algemene voorwaarden kunnen gelden.
15.2 De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking aan de Consument, of op een latere datum als dit in de bekendmaking vermeld is, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.
15.3 Als de Consument de wijziging niet wenst te accepteren, dan kan hij deze Overeenkomst schriftelijk beëindigen met ingang van de dag waarop de wijziging van kracht wordt.

Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen over de algemene voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Stuur een e-mail naar [email protected] of bel naar 030 2748484.

Hotspot Titanium B.V., Houten 28 februari 2019

We gebruiken cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud weer te geven en ons verkeer te analyseren. Door op "Manage cookies" te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Manage cookies